Przesyłanie strumieni multimediów w oparciu o UserMedia, WebRTC i ASP.NET SignalR
http://pracait.com/aktualnosci/programista-cc-czerwiec-2015/

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Grudzień 2014

Wstęp

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi cykliczne badania, których celem są: ocena pozycji uczelni na rynku pracy oraz stopień dostosowania profilu kształcenia do potrzeb pracodawców. Podstawowym narzędziem tej oceny, są wieloaspektowe badania losów zawodowych absolwentów.
To kompetencje i osiągnięcia zawodowe absolwentów są głównym czynnikiem decydującym o ocenie uczelni przez pracodawców i w konsekwencji, w znacznym stopniu wpływają na jej wartość na rynku pracy a także na rynku edukacyjnym. Odczuwalny i nasilający się ostatnio deficyt wykwalifikowanych informatyków, sprawił, że mamy do czynienia z nowym zjawiskiem, które obserwujemy od kilku lat – jest nim coraz większe zaangażowanie studentów w pracę zawodową. W związku z tym ocena uczelni na rynku pracy jest obecnie dokonywana nie tylko na podstawie losów zawodowych absolwentów, ale również na podstawie aktywności zawodowej studentów, którzy juz w czasie studiów podejmują pracę informatyka.

Cel e badania aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Celem badania było ustalenie jaki jest stopień aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki oraz jaka jest korelacja pomiędzy zdobywanym wykształceniem a charakterem wykonywanej pracy. W ankiecie studentów poproszono o określenie swojej sytuacji zawodowej poprzez zaznaczenie jednej z 5 możliwości:

1. Pracuję w firmie branży IT na stanowisku IT
2. Pracuję w firmie spoza branży IT na stanowisku IT
3. Nie pracuję na stanowisku IT ale wykorzystuję
umiejętności informatyczne w pracy
4. Nie pracuję na stanowisku IT i nie wykorzystuję
umiejętności informatycznych w pracy
5. Obecnie nie pracuję

Grupy docelowe

Ze względu na zróżnicowany poziom kształcenia oraz formę organizacyjną studiów ankieta została
przeprowadzona w trzech grupach docelowych:
– studenci studiów II stopnia (magisterskich), niestacjonarnych, I i II rok. Liczebność grupy docelowej
141 osób, zwrotność wypełnionych ankiet 55%
– studenci studiów I stopnia (inżynierskich), stacjonarnych, I, II, III, IV rok. Liczebność grupy docelowej
223 osoby, zwrotność wypełnionych ankiet 46,2 %
– studenci studiów I stopnia (inżynierskich), niestacjonarnych, I, II, III, IV rok. Liczebność grupy
docelowej 760 osób, zwrotność wypełnionych ankiet 46,6 %

Wyniki ankiety

A. Studenci studiów II stopnia (magisterskich) niestacjonarnych Studenci studiów drugiego stopnia, uzyskując wcześniej dyplom studiów inżynierskich lub licencjackich mają z punktu widzenia uczelni podwójny status: studenta oraz absolwenta, często w swoim dorobku posiadają kilkuletnią karierę zawodową. Ta grupa charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem zatrudnienia (94,9%) oraz najwyższym stopniem zatrudnienia w zawodzie zgodnym z profilem wykształcenia (89,7%). osoby nie pracujące to zaledwie 5,1% badanych. W tej grupie nie istnieje zjawisko zatrudnienia, w którym nie są wykorzystywane zdobyte kwalifikacje informatyczne (rys.1)

Badania

Jeśli chodzi o zróżnicowanie pionowe badanego zjawiska warto zwrócić uwagę na wzrost zatrudnienia o 44,9% w grupie osób deklarujących pracę w branży IT w IT na drugim roku studiów w stosunku do roku pierwszego. Dla studentów II roku studiów magisterskich wskaźnik ten osiąga 71%, pozostałe 29 % deklaruje pracę poza branżą IT w IT. Na drugim roku studiów magisterskich mamy więc do czynienia ze 100 % wskaźnikiem zatrudnienia oraz pełną zgodnością wykonywanej pracy z profilem wykształcenia.

B. Studenci I stopnia (inżynierskie) – niestacjonarni Pomimo, że jest to grupa, która jest dopiero w trakcie zdobywania pełnych kwalifikacji informatycznych, aż 45,8% wskazuje na zatrudnienie zgodne ze zdobywanym profilem kształcenia. 24,6 % respondentów wykorzystuje w pracy umiejętności informatyczne, 17,5% wskazuje na wykonywanie pracy, której celem jest zagwarantowanie środków finansowych na kształcenie w celu przekwalifikowania. Bardzo niski jest wskaźnik osób nie pracujących (12,1%). Trzeba pamiętać, że w przypadku studentów I roku, będących w trakcie ankietowania po trzech miesiącach studiów, trudno mówić w wielu przypadkach o posiadaniu jakichkolwiek kwalifikacji zawodowych.

Badania rys.2

W grupie studentów niestacjonarnych inżynierskich można zaobserwować wyraźny wzrost wskaźnika zatrudnienia wraz z przechodzeniem na kolejne wyższe lata studiów. I tak na pierwszym roku zatrudnionych jest 81% (w tym 35% w zawodzie informatyka). Na ostatnim roku studiów zatrudnienie deklaruje 93,3 % studentów, w tym w zawodzie informatyka (zgodność z profilem wykształcenia) 63,3% a więc prawie dwukrotnie więcej niż na pierwszym roku studiów. Praktycznie nie mamy do czynienia ze zjawiskiem bezrobocia już w grupie studentów, a więc jeszcze przed uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów I stopnia (inżynierskich).

C. Studenci I stopnia (inżynierskie) – stacjonarni W tej grupie studentów 65% deklaruje brak wykonywania pracy zarobkowej. Brak zatrudnienia w wywiadach bezpośrednich większość studentów uzasadnia chęcią poświęcenia jak największej ilości czasu na naukę, przesuwając decyzję o podjęciu pracy na wyższe lata studiów, lub na okres po studiach. Większość studentów w wywiadach podkreśla, że byłaby zainteresowana pracą o charakterze dorywczym. Jednak wskaźnik 35 % zatrudnienia w grupie studentów stacjonarnych inżynierskich (w tym 1/5 pracujących w zawodzie informatyka) należy uznać za bardzo wysoki i znacząco przewyższający wskaźnik zatrudnienia studentów stacjonarnych na innych niż informatyka kierunkach.

Badania rys.3

Podobnie jak w przypadku studentów studiów I stopnia niestacjonarnych również w tej grupie obserwujemy zjawisko zwiększania wskaźnika zatrudnienia oraz zgodności zatrudnienia z profilem kształcenia wraz z osiąganiem kolejnych wyższych lat studiów. I tak na pierwszym roku studiów stacjonarnych wskaźnik zatrudnienia wynosi 13,8 %, podczas gdy na ostatnim roku studiów osiąga poziom 76,7%, a więc blisko pięciokrotnie wyższy. Podobnie wskaźnik zgodności charakteru wykonywanej pracy z profilem kształcenia rośnie w miarę przechodzenia na kolejne wyższe lata studiów. W grupie studentów I roku ani jeden student nie deklaruje wykonywania pracy w zawodzie informatyka. Na ostatnim roku studiów w grupie pracujących informatyków znajduje się już 41,7 %, a więc blisko połowa studentów stacjonarnych I stopnia.

Podsumowanie i wnioski

Dyplomy Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki (stan na dzień 3 grudnia 2014) uzyskało łącznie 3500 absolwentów, w tym dyplomy ukończenia studiów I stopnia (inżynierskie) 2160 absolwentów, dyplomy ukończenia studiów II stopnia (magisterskie) 291 absolwentów oraz dyplomy ukończenia studiów podyplomowych 1049 absolwentów. W bieżącym roku (stan na dzień 3 grudnia 2014) w uczelni studiuje 1124 studentów, w tym na studiach II stopnia (magisterskich) niestacjonarnych 141 studentów, na studiach niestacjonarnych (inżynierskich) I stopnia 760 studentów oraz na studiach stacjonarnych (inżynierskich I stopnia) 223 studentów.

Wnioski

1. Badanie przynosi bardzo pozytywne informacje co do stopnia zatrudnienia oraz zgodności profilu kształcenia z charakterem wykonywanej pracy wśród studentów. Już na etapie studiów w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki wskaźniki te osiągają wysoki poziom, do tego stopnia, że na ostatnim roku studiów I stopnia nie widać juz większych różnic w tym zakresie pomiędzy studentami a absolwentami (nie należy z tego wyciągać wniosku o braku konieczności uzyskania dyplomu!).

2. Wcześniej niż dawniej mamy do czynienia z momentem rozpoczęcia budowania ścieżki kariery zawodowej przez informatyków. Moment ten dla większości członków społeczności akademickiej WWSI przypada już na czas studiów. Blisko 40% studentów studiów I stopnia stacjonarnych pracuje zawodowo juz na 3 roku studiów, w tym 30 procent w zawodzie informatyka, uwzględniając staże zawodowe już na II roku studiów 100% studentów stacjonarnych ma pierwszy kontakt z pracą zawodową. Na studiach inżynierskich niestacjonarnych już na drugim roku studiów pracuje zawodowo blisko 90% studentów, w tym blisko 40% w zawodzie informatyka. Stopień zatrudnienia studentów II stopnia (magisterskich) jest bliski 100 %. Profil zawodowy dla blisko 100 % studentów studiów magisterskich jest zgodny z wykształceniem. W związku z tym dla ustalenia strategii oraz oceny działań uczelni na rynku pracy oraz monitorowania bieżących efektów tych działań konieczne jest objęcie badaniami dotyczącymi rozwoju karier zawodowych oprócz absolwentów również studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Obecnie z punktu widzenia kolejnych etapów edukacyjnych w rozwoju kariery zawodowej możemy wskazać na trzy przedziały czasowe:

a. okres od momentu rozpoczęcia studiów do momentu bezpośrednio przed uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów I stopnia (formowanie)

b. okres po ukończeniu studiów I stopnia i uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (kształtowanie) d. okres po ukończeniu studiów II stopnia i uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów II stopnia (doskonalenie)

3. Większość działań Uczelni dotyczących preorientacji zawodowej należy skoncentrować na I roku studiów oraz na wcześniejszym etapie edukacyjnym (szkoły ponadgimnazjalne). Na etapie od II i kolejnych latach studiów należy zwrócić większą uwagę na rozwój umiejętności „miękkich”, które obok rzetelnej podstawy wiedzy i umiejętności zawodowych są gwarancją pomyślnego rozwoju zawodowego.

4. Wysokie wskaźniki zatrudnienia studentów konfrontują uczelnię na co dzień z oczekiwaniami pracodawców co do ich wiedzy i umiejętności. Dynamiczny rozwój technologii informatycznych sprawia, że Uczelnia musi na bieżąco dostosowywać profil kształcenia do zmieniających się warunków informatycznego środowiska pracy. Ponieważ proces modyfikacji programów nauczania jest z natury rzeczy procesem o charakterze długotrwałym ogromne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb studentów i pracodawców w tym zakresie mają bliskie kontakty z czołowymi firmami branży IT jak to ma miejsce w WWSI poprzez platformę CoRe IT program tworzoną pod auspicjami i we współpracy z firmami Kolegium Rektorskiego.

Tradycyjnie jedną z podstawowych miar efektywności działań każdej Uczelni jest wskaźnik zatrudnienia absolwentów (w tym zatrudnienia zgodnego z uzyskanym wykształceniem) oraz ich awans zawodowy. Przedstawione wyniki badań, wskazują, że procesy związane z rozwojem kariery zawodowej w wymiarze praktycznym rozpoczynają się juz na drugim roku studiów. Dlatego w przypadku Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki ich monitorowanie powinno obejmować zarówno grupę 3500 absolwentów uczelni jak również 1000 aktualnych studentów.

Andrzej Żyławski

Prezydent

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (dawniej Mila College)

Luty 2015

Comments are closed.