Przesyłanie strumieni multimediów w oparciu o UserMedia, WebRTC i ASP.NET SignalR
http://pracait.com/aktualnosci/programista-cc-czerwiec-2015/

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W Npraca Sp. z o.o.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

a) Niniejszy Regulamin oparty jest na ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 ).

b) Regulamin określa zasady i warunki techniczne wykonywania przez Npraca Sp. z o.o. usług świadczonych drogą elektroniczną określonych w pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

c) Złożenie zamówienia przez pocztę elektroniczną na usługi świadczone przez firmę Npraca Sp. z o.o. jest równoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.

d) Usługi określone w pkt. 2 niniejszego Regulaminu świadczone są przez firmę Npraca Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie (72 – 200) przy ul. Maja 46, wpisaną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000405251, NIP 8561845839, REGON 321167562, zwaną w treści Regulaminu „Spółką”

e) Odbiorcą usług świadczonych przez Spółkę jest każda osoba zainteresowana, zwana w dalszej części Regulaminu „Użytkownikiem”

2. RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

Npraca Sp. z o.o. świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

a) udostępnianie magazynów wydawanych przez Spółkę w formie elektronicznej;

b) udostępnianie artykułów zamieszczanych przez Spółkę i osoby trzecie;

c) udostępnianie miejsca do zamieszczania określonych przez Spółkę treści;

d) sprzedaż powierzchni reklamowej,

e) newslettery

f) dostęp do zasobów strony internetowej (fora, galerie, pliki do ściągnięcia)

g) korzystanie z zasobów wymienionych w pkt. e powyżej,

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG:

a) Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Npraca Sp. z o.o. Użytkownik musi posiadać:

1. połączenie z siecią internetową,

2. urządzenia kompatybilne z siecią internetową

b) Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w

szczególności:

1. pornograficznych i erotycznych,

2. promujących piractwo komputerowe,

3. niezgodne z obowiązującym prawem autorskim,

4. związane z użyciem przemocy wobec ludzi i zwierząt,

5. mogące posłużyć do zniesławienia

6. nawołujące do szerzenia nienawiści między narodami oraz rasizmu,

7.o charakterze godzącym w dobro firmy Npraca Sp. z o.o.

c) Npraca Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, co może spowodować utrudnienia bądź przerwy w korzystaniu z usług.

d) Npraca Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług w każdym czasie, bez powiadomienia, w przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo systemu.

4. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

a) Umowa o świadczenie usług przez firmę Npraca Sp. z o.o. zostaje zawarta w momencie:

• zalogowania się przez Użytkownika na liście odbiorców newslettera oraz aktywowanie konta umożliwiającego otrzymywanie newslettera,

• zarejestrowaniu się przez Użytkownika w celu ściągnięcia udostępnionego pliku;

• zalogowanie się na portalach (fora, galerie, rozpoczęcie ściągania plików)

b) Umowa o świadczenie usług może zostać rozwiązana w każdym czasie, odpowiednio:

• w momencie złożenia rezygnacji z otrzymywania newslettera poprzez wysłanie z adresu e-mail zalogowanego Użytkownika oświadczenia o rezygnacji, bądź poprzez kliknięcie w link dołączony do newslettera powodujący zaprzestanie jego otrzymywania,

• w momencie złożenia oświadczenia o rezygnacji z dostępu do zasobów portalu poprzez wysłanie z adresu e-mail zalogowanego Użytkownika oświadczenia o rezygnacji

c) Zasady płatności za usługi określone są w cenniku publikowanym na stronie internetowej firmy Npraca Sp. z o.o..

d) Ceny towarów znajdujących się w cenniku wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

e) Npraca Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen poszczególnych usług znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych już do realizacji.

f) Faktura VAT jest wystawiana wyłącznie na pisemne żądanie Użytkownika, zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

g) Płatność za zamówione usługi może nastąpić przez jeden z kilku następujących sposobów:

• płatność na podstawie wystawionej faktury pro-forma – przelew, płatność gotówka na konto wskazane w w/w fakturze,

• kartą płatniczą,

• systemem Paypal.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

a) Npraca Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Użytkownika niezbędne do wykonania zawartej umowy, w tym w szczególności:

• imię i nazwisko,

• adres zameldowania,

• adres do korespondencji,

• adres poczty elektronicznej,

• numer telefonu

b) Npraca Sp. z o.o. jest administratorem danych zbieranych przy użyciu formularzy dostępnych na stronach firmy Npraca Sp. z o.o.

c) Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz prawo do żądania ich usunięcia z bazy.

d) W przypadku, gdy dane są niezbędne do świadczenia określonej usługi złożenie przez Użytkownika oświadczenia z pkt.c jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług.

e) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Npraca Sp. z o.o. do celów reklamowych, marketingowych, badania rynku i preferencji Użytkowników uzyskiwanych w celu polepszenia jakości świadczonych usług oraz do przekazywania tych danych podmiotom trzecim, z którymi Spółka współpracuje na podstawie odrębnie zawartych umów.

f) Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany podczas rejestracji adres e-mail informacji handlowej pochodzącej od Spółki oraz jej parterów handlowych.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2011r.

b) Npraca Sp. z o.o. ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany te wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie firmy Npraca Sp. z o.o.

c) Użytkownik ma prawo składać pisemne reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych usług. Reklamacje będą przyjmowane pod adresem siedziby Npraca Sp. z o.o. ( 72 – 200 Nowogard, ul. Maja 46 ) i będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich wpływu do siedziby firmy. O wynikach zgłoszonej reklamacji Użytkownik będzie poinformowany niezwłocznie.

d) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

e) Prawem właściwym w sprawach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez firmę Npraca Sp. z o.o. jest prawo polskie.

f) Właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikających z Regulaminu jest sąd powszechny w Goleniowie – właściwy ze względu na siedzibę Npraca Sp. z o.o.